VEONN-dienstregeling 1996 Noord


De lijnennetkaart van Bolsward is te vinden bij de dienstregeling van 1997.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Dokkum in 1996.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Drachten in 1996.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Franeker in 1996.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Harlingen in 1996.
Klik hier voor de lijnennetkaart van Leeuwarden in 1996.
De lijnennetkaart van Sneek is te vinden bij de dienstregeling van 1997.

Klik hier voor de zonekaart (regio Noord) van 1996.

Links naar de verschillende dienstregelingboekjes in 1996:
West
Midden
Zuid

De FRAM en DVM/NWH zijn gefuseerd tot VEONN. De dienstregelingen van de FRAM en DVM/NWH zijn samengevoegd tot één dienstregeling VEONN en die zijn weer gesplitst in vier dienstregelingboekjes Noord, West, Midden en Zuid. We beperken ons alleen tot de wijzigingen van lijnen in het voormalige FRAM-gebied.
De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1995.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Vervallen lijnen
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp v.v.
53 Bergum - Quatrebras - Veenwouden - Bovenweg - Damwoude - Dokkum v.v.
55 Dokkum - Oostrum - Ee - Metslawier - Anjum - Oostmahorn - v.v. (belbus)
57 Wanswerd - Birdaard - Steenendam - Roodkerk - Molenend - Giekerk - Rijperkerk - Leeuwarden v.v.
61 Dokkum - Damwoude - Driesum - Westergeest - Zwaagwesteinde v.v.

Diverse wijzigingen
62 Buitenpost - Kollum - Westergeest - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden - Hardegarijp - Leeuwarden v.v. (toevoeging traject Buitenpost - Kollum)
71 rijdt niet meer tussen Harlingen NS en Harlingen Oranjeoord
73 Mooie Paal - [Oudebildtdijk - Oudebildtzijl / Westhoek - Nij Altoenae] - Stiens (- Leeuwarden, alleen ma t/m vr) v.v.
75 Franeker - Sexbierum v.v. (op bepaalde tijden vraagafhankelijk)
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen v.v. (traject Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk vervallen, 97 rijdt voortaan tussen Harlingen NS en Harlingen Oranjeoord)

Algemene opmerkingen betreffende diverse lijnen over uitbreiding, inkrimping en/of verschuiving van vertrektijden en/of veranderende routes binnen één plaats.

Nieuwe lijnen
53 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp - Bergum - Veenwouden - Damwoude - Dokkum v.v. (samenvoeging van de oude lijnen 22 en 53)
55 Dokkum - Oostrum - Dokkum (ringlijn, belbus)
57 Wanswerd - Steenendam - Oenkerk - Giekerk - Zwartewegsend v.v.
61 Bovenweg - Broeksterwoude - Damwoude - Driesum - Dokkum (Tolhuis) v.v.
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Menaldum - Berlikum v.v.
96 Bolsward - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen v.v. (belbus)

Uit: VEONN-dienstregeling 1996 (Regio Noord)