Lijnennetkaart 1996 Leeuwarden


Situatie in Leeuwarden in 1996 met de volgende interlokale lijnen
10 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
13 Leeuwarden - Kootstermolen - [Harkema - Surhuisterveen / Augustinusga - Surhuizum] - [Drachtstercompagine / Rottevalle] - Drachten v.v.
14 Drachten De Trisken - Nijtap - Nijega Rijksweg - Garijp Rijksweg - Leeuwarden v.v.
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
51 Dokkum - Damwoude - Rinsumageest - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
53 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp - Bergum - Veenwouden - Damwoude - Dokkum v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
62 Kollum - [Veenklooster / Westergeest] - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger v.v. (boot naar Ameland)
70 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Leeuwarden v.v. (sneldienst)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v.
72 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - [Oudebildtdijk - Oudebildtzijl / Westhoek - Nij Altoenae] - Stiens (- Leeuwarden, alleen ma t/m vr) v.v.
91 Leeuwarden - Dronrijp - Winsum v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen v.v.
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten v.v.

De overige lijnen zijn onderdeel van de Stadsdienst Leeuwarden met hun eigen lijnnummers. In de dienstregeling van 1996 worden daarbij heen- en terug-lijnnummers gehanteerd.

Uit: VEONN-dienstregeling 1996