Lijnennetkaart 1996 Dokkum


Situatie in Dokkum in 1996 met de volgende lijnen
34 Groningen - Dokkum - Holwerd v.v. (GADO)
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog v.v.
51 Dokkum - Damwoude - Rinsumageest - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
52 Dokkum - Oosternijkerk - Paesens - Wierum v.v. (belbus)
53 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp - Bergum - Veenwouden - Damwoude - Dokkum v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
55 Dokkum - Oostrum - Dokkum (ringlijn, belbus)
61 Bovenweg - Broeksterwoude - Damwoude - Driesum - Dokkum (Tolhuis) v.v. (staat niet op de kaart)
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost v.v.
105 Buurtbus Dokkum - Flieterpen - Birdaard - Ferwerd v.v.

In deze lijnennetkaart staan per abuis de gegevens van de oude lijn 55 nog vermeld. Deze lijn is met ingang van deze dienstregeling echter vervallen.

Uit: VEONN-dienstregeling 1996