FRAM-dienstregeling 1974


Klik hier voor de lijnennetkaart in 1974.

De dienstregeling is ongesplitst voor alle lijnen en met voetnoten en speciale tekens wordt aangegeven of een bepaalde rit op zaterdag en/of zondag ook wordt gereden.

1 Leeuwarden - Dronrijp - Winsum - Wommels - Hichtum - Bolsward v.v.
3 Leeuwarden - Kootstermolen - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten v.v.
4 Drachten - Ureterp - Duurswoude - Oosterwolde - Assen v.v.
5 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden v.v.
6 Bolsward - Witmarsum - Kimswerd - Harlingen v.v.
7 Makkum - Holle Poarte (zomerdienst) v.v.
8 Sneek - Bolsward - Exmorra - Makkum v.v.
9 Heerenveen - via Rijksweg 43 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk - Harlingen v.v.
10 Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde v.v.
11 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Sijbrandaburen - Sneek v.v.
12 Leeuwarden - Suawoude v.v.
13 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure v.v.
14 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.
15 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steenwijk - Nijeveen - Meppel v.v.
16 Heerenveen - Nieuwehorne - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen v.v.
17 Jorwerd - Weidum - Goutum - Leeuwarden v.v.
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Tijnje - Gorredijk v.v.
19 Eernewoude - Oudega (Sm.) - Nijega - Opeinde - Drachten v.v.
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
21 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Selmien - Ureterp - Frieschepalen - Marum - Groningen v.v.
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp - Suameer - Bergum v.v.
23 Drachten - Bergum - Quatrebras - Veenwouden - Bovenweg - Damwoude - Dokkum v.v.
24 Drachten - Nijega - via Provinciale weg - Leeuwarden v.v. (sneldienst)
25 Drachten - via Rijksweg 43 - Heerenveen v.v. (sneldienst)
26 Oldeberkoop - Nijeholtpade - Oldeholtpade - Wolvega v.v.
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boijl - Noordwolde - Frederiksoord - Steenwijk v.v.
28 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
29 Leeuwarden - Oostermeer - Rottevalle - Drachtstercompagnie - Drachten v.v.
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega Derde Sluis - Hoornsterzwaag 14de wijk v.v.
31 Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen v.v.
32 Pingjum - Witmarsum - Wommels v.v.
33 Leeuwarden - Deinum - Hijlaard - Oosterlittens - Wieuwerd - Bozum - Sneek v.v.
34 Drachten - Boornbergum - Nijbeets - Oldeboorn - Akkrum v.v.
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Oosterend - Wommels v.v.
36 Makkum - Pingjum - Witmarsum - Franeker v.v.
37 Sneek - IJlst v.v.
38 Sneek - IJsbrechtum - Nijland - Blauwhuis v.v.
40 Balk - Rijs - Stavoren (zomerdienst) v.v.
41 Balk - Spannenburg - St. Nicolaasga - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
42 Emmeloord - [Bant / Espel] - Creil - Rutten - Lemmer - Spannenburg - Woudsend (als lijn 47 niet rijdt) - Hommerts - Sneek v.v.
43 St. Nicolaasga - Langweer - Idskenhuizen - Spannenburg - Balk v.v.
44 Bolsward - Workum - Koudum - Gaasterland - Spannenburg v.v.
45 Balk - Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Oudega (H.O.) - Waterloo - Balk v.v.
46 Gaastmeer - Oudega (W.) - Heeg - Sneek v.v.
47 Balk - Spannenburg - Woudsend - Hommerts - Sneek v.v.
48 Lemmer - Oosterzee - Echten - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Heerenveen v.v.
49 Wolvega - Munnekeburen - Scherpenzeel - Kuinre - Emmeloord v.v.
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Dokkum - Damwoude - Rinsumageest - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
52 Dokkum - Niawier - Nijkerk (O.D.) - Nes (W.D.) - Paesens/Wierum v.v.
54 Dokkum - [Brantgum / Ternaard] - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Lekkum - Leeuwarden v.v.
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard v.v.
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Roodkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
61 Dokkum - Damwoude - Zwaagwesteinde - Veenklooster - Buitenpost v.v.
62 Kollum - [Veenklooster / Westergeest] - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
63 Dokkum - Oostrum - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost v.v.
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger v.v. (boot naar Ameland)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - Beetgumermolen - Marssum - Leeuwarden v.v.
72 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - Oudebildtdijk - Oudebildtzijl - Stiens - Britsum - Cornjum - Leeuwarden v.v.
74 St. Annaparochie - Nieuwebildtdijk - Nieuwebildtzijl - Oudebildtzijl v.v.
75 [Tzum / Ried] - Franeker - Sexbierum v.v.
76 Menaldum - Leeuwarden v.v.
77 Dienst op het eiland Ameland
78 Dienst op het eiland Schiermonnikoog
79 Dienst op het eiland Terschelling
80 Dienst op het eiland Vlieland
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Heerhugowaard - Alkmaar v.v.

- De lijnen ten oosten van Drachten behoren in 1974 aan die van de ESA.
- Rijksweg 43 heet tegenwoordig rijksweg A7.
- Duurswoude maakt vanaf 1974 samen met Wijnjeterp onderdeel uit van Wijnjewoude.

Afkortingen gemeenten
H.O. = Hemelumer Oldeferd
O.D. = Oostdongeradeel
Sm. = Smallingerland
W. = Wymbritseradeel
W.D. = Westdongeradeel

Uit: FRAM-dienstregeling 1974