Lijnennetkaart 1994 Sneek


Situatie in Sneek in 1994 met de volgende lijnen
33 Sneek - Bozum - Wiewerd - Britswerd - Oosterlittens - Baard - Winsum - Welsrijp - Tzum - Franeker v.v. (belbus)
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Oosterend - Wommels v.v. (belbus, staat niet op de kaart)
39 Sneek -IJlst - Blauwhuis - Folsgare (ringlijn, belbus)
42 Emmeloord - [Bant (alleen ma-vr, buiten vakanties) / Bant - Creil - Rutten / Espel - Creil - Rutten] - Lemmer - Spannenburg - Woudsend (als lijn 47 niet rijdt) - Hommerts - Sneek v.v.
46 Gaastmeer - Oudega (W.) - Heeg - Sneek v.v.
47 Balk - Waterloo - Woudsend - Hommerts - Sneek v.v.
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk v.v. (sneldienst via Rijksweg A7)
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden v.v.
94 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Sijbrandaburen - Sneek v.v.
98 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Exmorra - Makkum v.v.
99 Heerenveen - via Rijksweg A7 - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Harlingen v.v.

Afkortingen gemeenten
W. = Wymbritseradeel

Uit: FRAM-dienstregeling 1994