Lijnennetkaart 1994 Leeuwarden


Situatie in Leeuwarden in 1994 met de volgende interlokale lijnen
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp v.v.
23 Leeuwarden - Kootstermolen - [Harkema - Surhuisterveen / Augustinusga - Surhuizum] - [Drachtstercompagine / Rottevalle] - Drachten v.v.
24 Drachten De Trisken - Nijtap - Nijega Rijksweg - Garijp Rijksweg - Leeuwarden v.v.
28 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde v.v.
51 Dokkum - Damwoude - Rinsumageest - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
55 Dokkum - Oostrum - Ee - Metslawier - Anjum - Oostmahorn v.v. (belbus)
62 Kollum - [Veenklooster / Westergeest] - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger v.v. (boot naar Ameland)
70 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Leeuwarden v.v. (sneldienst)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Mooie Paal - Berlikum - (Beetgumermolen - Marssum) - Leeuwarden v.v.
72 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Cornjum - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - Oudebildtdijk - Oudebildtzijl - Stiens - Leeuwarden v.v.
91 Leeuwarden - Dronrijp - Winsum v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk v.v.
350 Interliner Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten v.v.

De overige lijnen zijn onderdeel van de Stadsdienst Leeuwarden met hun eigen lijnnummers. In de dienstregeling van 1994 worden daarbij heen- en terug-lijnnummers gehanteerd.

Vanuit het zuiden wordt het verkeer vanaf Rijksweg N32 via de Oostergoweg het centrum van Leeuwarden ingeleid en zodoende gaan ook de interlokale lijnen via deze route. De Verlengde Schrans is vanaf de N32 niet meer rechtstreeks benaderbaar.

Uit: FRAM-dienstregeling 1994