FRAM-dienstregeling 1990


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1989. Op de voorkant van het dienstregelingboekje het nieuwe visitekaartje van de FRAM: Een DAF MB230 met een carrosserie "B88" van Den Oudsten. De filmkast met "20 Centrum" is waarschijnlijk later aan de foto toegevoegd.
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Voor het eerst is er in het dienstregelingenboekje een pagina waarin alle wijzigingen t.o.v. de vorige dienstregeling worden opgesomd.

Vervallen lijnen
33 Sneek - Bozum - Wiewerd - Oosterlittens - Jorwerd - Mantgum v.v. (belbus)
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Lekkum - Leeuwarden v.v.
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Roodkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
61 Dokkum - Damwoude - Zwaagwesteinde - Veenklooster - Buitenpost v.v.
80 Heerenveen - Drachten - Groningen v.v. (sneldienst via A7)

Diverse wijzigingen
22 Leeuwarden - Goutum - Warga - Wartena - Garijp v.v. (niet enkele, maar alle ritten gaan tot en vanaf Garijp)
23 Leeuwarden - Kootstermolen - [Harkema - Surhuisterveen / Augustinusga - Surhuizum] - Rottevalle - Drachten v.v.
51 Dokkum - Damwoude - Rinsumageest - Oudkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v. (traject Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Dokkum is vervallen)
52 Dokkum - Oosternijkerk - Paesens - Wierum v.v. (vaste dienst/belbus)
52 Dokkum - Morra - Lioessens - Oostmahorn v.v. (vaste dienst/belbus)
82 Zevenhuizen - Nieuw Roden - Roden - Groningen v.v. (traject Zevenhuizen - Nieuw-Roden toegevoegd)
87 Leek - Roden - Nieuw-Roden - Zevenhuizen v.v. (traject Roden - Zevenhuizen vervalt)

Van de Stadsdienst Drachten valt het gedeelte Drachten Autobusstation - De Hanebalken voortaan onder lijnnummer 24 dat op het autobusstation aansluit op stadslijn 11.

Nieuwe lijnen
32 Franeker - Welsrijp - Winsum v.v.
33 Sneek - Bozum - Wiewerd - Mantgum - Jorwerd - Oosterlittens - Winsum v.v. (belbus)
50 Leeuwarden - Dokkum - Anjum - Lauwersoog v.v.
57 Wanswerd - Birdaard - Steenendam - Oudkerk - Molenend - Rijperkerk - Leeuwarden v.v.
61 Dokkum - Damwoude - Driesum - Westergeest - Zwaagwesteinde v.v.
100 Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen - Drachten - Groningen v.v. (sneldienst via A6/A50/A7)

Over de nieuwe lijn 100
Lijn 100 heeft een twee-uursdienst tussen Heerenveen en Groningen en een éénuursdienst tussen Emmeloord en Lelystad. In de ochtend- en middagspits wordt ook het gedeelte Heerenveen - Emmeloord bediend en wordt door één bus het gehele traject gereden. Het gedeelte Groningen - Emmeloord valt onder de FRAM, het gedeelte Emmeloord - Lelystad onder de VAD. Het gedeelte Emmeloord - Lelystad is reeds in 1988 gestart als versterking op de bestaande lijn 154. Het gedeelte Heerenveen - Drachten - Groningen is de bestaande lijn 80, die vanaf dit moment ook verder gaat als lijn 100. Het spitstraject Emmeloord - Heerenveen via de A6/A50 is nieuw en is een sneller alternatief voor de bestaande route via Spannenburg.
Doordat in de ochtendspits met zowel FRAM- als VAD-bussen wordt gereden, blijven deze bussen in de daluren in het andere gebied achter, waardoor er in de daluren op lijn 100 ook bussen van de FRAM in het VAD-gebied en andersom zijn te zien. In de middagspits keren de bussen weer naar hun eigen gebied terug. In de tijd dat het traject Heerenveen - Emmeloord niet wordt bereden, kunnen passagiers via Spannenburg met de lijnen 41 en 42 reizen. Ook de GADO verzorgt enkele ritten op lijn 100.
Voor wat betreft het dienstregelingboekje: alleen de verbinding Groningen - Drachten - Heerenveen en alle doorverbindingen naar Emmeloord en Lelystad worden in het dienstregelingenboekje van de FRAM afgedrukt. Wil men zich informatie verschaffen tot de overige ritten van lijn 100 tussen Emmeloord en Lelystad, dan dient men daarvoor het dienstregelingboekje van de VAD te raadplegen.

Uit: FRAM-dienstregeling 1990