Lijnennetkaart 1989 Leeuwarden


Situatie in Leeuwarden in 1989 met de volgende interlokale lijnen
14 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp v.v.
23 Leeuwarden - Kootstermolen - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten v.v.
24 Drachten - Nijega - via Provinciale weg - Leeuwarden v.v. (sneldienst)
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Dokkum - Damwoude - Oudkerk - Leeuwarden v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Lekkum - Leeuwarden v.v.
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Roodkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
62 Kollum - [Veenklooster / Westergeest] - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger v.v. (boot naar Ameland)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Berlikum - Leeuwarden v.v.
72 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - Oudebildtdijk - Oudebildtzijl - Stiens - Britsum - Leeuwarden v.v.
91 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Hichtum - Bolsward v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Heerhugowaard - Alkmaar v.v.

De overige lijnen zijn onderdeel van de Stadsdienst Leeuwarden met hun eigen lijnnummers.

In het dienstregelingenboekje van 1989 is op deze kaart lijn 92 naar Bolsward per abuis genummerd als lijn 91. Dit is tijdens de digitale bewerking aangepast.

Uit: FRAM-dienstregeling 1989 (Stadsdienst Leeuwarden), digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl