FRAM-dienstregeling 1986


De lijnen die hieronder niet worden genoemd, zijn qua lijnnummer ongewijzigd t.o.v. de dienstregeling van 1985. Op de voorkant van het dienstregelingboekje een cartoon van CORK (psd. Cor Hoekstra).
De dienstregeling is gesplitst in maandag t/m vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen (alles in donkerblauwe letters).

Het BUSTAXI-netwerk is opgeheven. Er komen reguliere of belbuslijnen voor terug. Bepaalde lijnnummers die vóór de invoering van de BUSTAXI zijn vervallen, komen met ingang van de dienstregeling 1986 weer terug.

Vervallen lijnen
50 Leeuwarden - Suawoude v.v.
58 Dokkum - Raard - Reitsum - Genum - Birdaard v.v.

Lijnen die terugkeren (i.v.m. vervallen BUSTAXI):
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Oosterend - Wommels v.v. (belbus)
93 Sneek - Deersum - Oosterwierum - Weidum - Leeuwarden v.v.
94 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Sijbrandaburen - Sneek v.v.

Diverse wijzigingen
104 Buurtbus Langezwaag - Gorredijk - Terwispel - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjewoude - Bakkeveen v.v. (traject Wijnjewoude - Bakkeveen toegevoegd)

Nieuwe lijnen
33 Sneek - Bozum - Wiewerd - Oosterlittens - Jorwerd - Mantgum v.v. (belbus)
56 Holwerd - Dokkum v.v. (winterdienst)
105 Buurtbus Dokkum - Flieterpen - Birdaard - Ferwerd v.v.
106 Buurtbus Bergum - Suawoude - Tietjerk - Hardegarijp v.v.
107 Buurtbus Oldeberkoop - Oosterwolde - Fochteloo - Appelscha - Ravenswoud v.v.
108 Buurtbus Wolvega - Sonnega - Langelille v.v.

Uit: FRAM-dienstregeling 1986