Lijnennetkaart 1985 Leeuwarden


Situatie in Leeuwarden in 1985 met de volgende interlokale lijnen
14 Leeuwarden - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Heerenveen v.v.
20 Leeuwarden - Quatrebras - Bergum - Drachten - Gorredijk - Heerenveen v.v.
22 Leeuwarden - Warga - Wartena - Garijp v.v.
23 Leeuwarden - Kootstermolen - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten v.v.
24 Drachten - Nijega - via Provinciale weg - Leeuwarden v.v. (sneldienst)
51 Lauwersoog/Oostmahorn - Anjum - Dokkum - Damwoude - Oudkerk - Leeuwarden v.v.
54 Dokkum - Brantgum/Ternaard - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Stiens - Leeuwarden v.v.
55 Steenendam/Wanswerd - Birdaard - Wijns - Lekkum - Leeuwarden v.v.
60 Dokkum - Driesum - Damwoude - Roodkerk - Giekerk - Leeuwarden v.v.
62 Kollum - [Veenklooster / Westergeest] - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Bovenweg - Veenwouden - Leeuwarden v.v.
66 Leeuwarden - Holwerd Steiger v.v. (boot naar Ameland)
71 Harlingen - Sexbierum - Minnertsga - Berlikum - Leeuwarden v.v.
72 Mooie Paal - St. Jacobiparochie - St. Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Leeuwarden v.v.
73 Mooie Paal - Oudebildtdijk - Oudebildtzijl - Stiens - Britsum - Leeuwarden v.v.
91 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Winsum - Wommels - Hichtum - Bolsward v.v.
92 Leeuwarden - Deinum - Huins - Wommels - Bolsward v.v. (sneldienst)
95 Leeuwarden - Grouw - Terhorne - Joure v.v.
97 Leeuwarden - Franeker - Harlingen - Zurich - Kop Afsluitdijk - Den Oever - Middenmeer - Nieuwe Niedorp - Heerhugowaard - Alkmaar v.v.

De overige lijnen zijn onderdeel van de Stadsdienst Leeuwarden met hun eigen lijnnummers. Eveneens maakt Leeuwarden onderdeel uit van het BUSTAXI-netwerk.

Vanuit het zuiden komt rijksweg N32 rechtstreeks uit op de Verlengde Schrans en zodoende gaan ook de interlokale lijnen via deze route.

Uit: FRAM-dienstregeling 1985, digitale bewerking door www.autobussenwebsite.nl